כתבות|בעלי מקצוע
  פורטל מקומי מקבוצת ידיעות אחרונות- חדשות, פנאי ובידור - mynet
 
 
תקנון מדריך

לדוגמא:הובלות, איטום
לדוגמא:תל אביב, חיפה
 
 
 
 
 

mynet מופעים - התקנון

mynet 
פורסם: 13.06.10, 13:37

א. הוראות כלליות

1. התקנון מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מופנה באותה מידה לגברים ולנשים כאחד.

 

2. בכל במקרה של סתירה בין התנאים הקבועים בתקנון, לבין כל פרסום אחר, יגברו ההוראות המפורסמות בתקנון.

 

3. כותרות התקנון ניתנו לצורכי הנוחיות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

 

4. התקנון יפורש לפי חוקי מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה הסמכות לדון בכל תביעה בקשר לתקנון זה ולזכויות ולחובות הנובעות ממנו.

 

5. לפניות ניתן לפנות באמצעות email לכתובת:mynet@yedtik.col או בדואר לכתובת מיקוניס 5 תל אביב ת"א.

ב. מהות מדריך התרבות

 

6. מדריך התרבות מופעל על ידי ידיעות תקשורת בע"מ ח.פ. 51-129163-5, באמצעות אתר האינטרנט www.mynet.co.il (להלן בהתאמה - "האתר" או "המדריך").

 

7. במסגרת מדריך התרבות האתר יפרסם מעת לעת, ידיעות חדשותיות בתחום הבידור והתרבות, לרבות מאמרי ביקורת, מידע ואינפורמציה אודות מחזות, הצגות, מוזיקה, אופרה, פסטיבלים וכיו"ב.

 

ג. אחריות לתכנים

8. מובהר כי לאתר ולידיעות תקשורת לא תהיה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר עם המידע שמתפרסם באתר לרבות אחריות לגבי מהימנות, נכונות ודיוק המידע, המתפרסם באתר.

 

9. מובהר כי האתר לא ישא באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהצגת הנתונים והמידע באתר לרבות במקרים שיש במידע שהוצג משום לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכות יוצרים וכיו"ב. במקרה זה האחריות תחול על מי שייצר את הנתונים ומסר אותם לאתר.

 

10. מובהר כי כל הנתונים, המידע והאינפורמציה שיופיעו במסגרת המדריך באתר, נלקחים AS –IS מאתר "הבמה" ו/או מבעלי האולמות, אנשי יחסי הציבור, מפיקי האירועים וכיו"ב, ומוצגים כמות שהם באתר. מובהר כי האחריות למידע, ולנתונים המוצגים באתר תחול באופן בלעדי על מעבירי המידע לאתר "הבמה", או ישירות לאתר mynet ו/או למדריך. לאתר ולמפעיליו לא תהיה כל אחריות בקשר לטיב, לאיכות, לאמיתות ולדיוק בפרסומים והיא תחול באופן בלעדי על מי שהעביר את המידע והנתונים לאתר

 

11. למען הסר כל ספק מובהר כי העובדה שבאתר ובמדריך מתפרסם מידע כלשהו אינה מהווה אישור ו/או הודאה לכך שהמידע באתר הוא שלם, מהימן, עדכני ואמין, והוא מוצג בהתאם לנתונים ולמידע שנלקח מפורטל "הבמה".

 

12. מובהר כי המידע שיוצג ויתפרסם באתר נמסר לידיה של ידיעות תקשורת בלבד, והוא אינו יכול לשמש כראיה להליך משפטי כלשהו על פי כל דין. האתר, בעליו ומנהליו לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, ממוני או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והפרסומים באתר ו/או על כל מידע ופרסום של התכנים המופיעים באתר ובמדריך.

 

ג. זכות יוצרים

13. מובהר כי זכות היוצרים בתכנים שמוצגים ומתפרסמים במסגרת האתר שייכים לפורטל "הבמה". מובהר כי ידיעות תקשורת קיבלה מאת פורטל "הבמה" הרשאה ורשיון לעשות שימוש בנתונים המוצגים, ואין בהצגה כאמור כדי להפר את זכות היוצרים של פורטל "הבמה".

 

14. מבלי לפגוע באמור בסעיף 13 לעיל, מובהר כי מלוא זכות היוצרים והקניין הרוחני באתר mynet, לרבות עיצוב האתר, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – שייכים לידיעות תקשורת בע"מ בלבד. חל בתכלית האיסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנתונים שמופיעים במדריך ובאתר מבלי לקבל את הסכמתה של ידיעות תקשורת בע"מ, בכתב ומראש.

 

15. מובהר כי סימני המסחר באתר הם קניינה של ידיעות תקשורת בע"מ בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, ו/או צדדים שלישיים קניינם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אלה בלבד. מובהר כי אין לעשות בתכנים ו/או נתונים ו/או פרסומים אלה שימוש כלשהו, בלא הסכמתם (של ידיעות תקשורת בע"מ ו/ או המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים) בכתב ומראש.

 

16. מובהר כי כל התכנים, מוצרים, שירותים, ועיצובים הקשורים באתר mynet ו/או מסופקים על ידי האתר ו/או מי מטעמו, יישארו בכל עת קנינה של mynet בלבד.

 

17. הנך מצהיר ומאשר כי לא תקבל או תטען לקיומן של זכויות כלשהן של האתר או של מי מטעמו בכל האמור לעיל, וכן כי אינך רוכש זכות כלשהי בקניין הרוחני של האתר, לרבות שימוש בשמות מתחם, מידע שהתקבל מאת צדדים שלישיים בהסכמה, סימני מסחר וכל סימני שירות נוספים של האתר וידיעות תקשורת בע"מ.

 

ג. שונות

18. מובהר כי מנהלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים (לינקים) שיהיו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתרי אינטרנט פעילים. מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להסיר מהאתר והמדריך קישורים, אינפורמציה, מידע ונתונים, ו/או להימנע מלהוסיף קישורים ונתונים, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט.

 

תגובה לכתבהתגובה לכתבה   הדפסההדפסה  שלחו כתבהשלחו כתבה   


 


קריות וצפון
חיפה
שרון
ירושלים
מרכז
שפלה
דרום
נגב וערבה
קיבוץ
נדל"ן
מפות
המקצוענים - הובלות
איזורים
דיוור אלקטרוני
כל הזכויות שמורות © ל-  -nc
 Application delivery by radware YIT - פיתוח אינטרנט ואפליקציות